ביטוח רפואי

הסכם בין אדם לקופת חולים או לחברת ביטוח. ההסכם מבטיח שקופת חולים או חברת הביטוח ישלמו עבור הטיפול הרפואי באדם
במקרה של מחלה או פגיעה.

הסכם בין אדם לקופת חולים או לחברת ביטוח. ההסכם מבטיח שקופת חולים או חברת הביטוח ישלמו עבור הטיפול הרפואי באדם
במקרה של מחלה או פגיעה.